Επικοινωνία

1ο Δημ.Σχολείο Γιαννιτσών
Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ
Τηλ.&Fax 2382022789
     Διεύθυνση  email

Comenius Socrates

Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης
Comenius Socrates,
Πρόγραμμα 2012-14.
Πρόγραμμα
2008-10...

eTwinning

Συνεργασίες σχολείων στο διαδίκτυο

Θέμα:" My school through time"
Περισσότερα

Μαθηματικά παιχνίδια & μαθησιακές δυσκολίες

Της δασκάλας Τ.Ε
Αμπράζη Ζωής
 Όλοι οι μαθητές έχουν την ικανότητα να κάνουν μαθηματικούς συλλογισμούς , αν  αφενός στρέψουμε την προσοχή τους προς δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν και αφετέρου καταφέρουμε μ’ αυτή τη μέθοδο να απομακρύνουμε τις συναισθηματικές αναστολές που πολύ συχνά τους δημιουργούν ένα αίσθημα κατωτερότητας στα μαθήματα αυτού του τομέα
                             Piaget (1948,σ.98-99)

   Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση πολυσυλλεκτικά  για να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας, σε ένα ή περισσότερα σχολικά μαθήματα. Οι δυσκολίες αυτές άλλοτε οφείλονται σε ενδογενή αίτια (παθογόνες καταστάσεις) και άλλοτε σε εξωγενείς παράγοντες όπως οι πολιτισμικές διαφορές , οι συχνές απουσίες, η έλλειψη κινήτρων και ενδιαφερόντων κ.α .

 Οι μαθησιακές δυσκολίες γίνονται αρχικά αντιληπτές από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με κριτήριο την συγκεκριμένη ύλη διδασκαλίας. Εάν κάποιοι μαθητές αποκλίνουν από το μέσο όρο της τάξης και αποτυγχάνουν στην απόκτηση συγκεκριμένων σχολικών δεξιοτήτων, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες καθορίζονται από  το μέγεθος της  απόκλισης και τη φύση των μαθησιακών δυσκολιών.
    Για τις δυσκολίες στα μαθηματικά θα πρέπει  να λαμβάνονται υπόψη αρκετοί παράγοντες όπως οι ατομικές διαφορές , τα κίνητρα, η ενίσχυση , τα ενδιαφέροντα, οι ειδικές ικανότητες και ειδικές ανάγκες των μαθητών . 
   Η προσεχτική μελέτη των σημαντικότερων θεωριών μάθησης[fn]Θεωρίες μάθησης έχουν διατυπωθεί από τον καιρό του Πλάτωνα και από τότε συνεχίζονται καθώς το φαινόμενο της μάθησης δεν έχει πλήρως ερευνηθεί.[/fn] οι οποίες επηρέασαν τη μαθηματική εκπαίδευση,(Μπιχεβιοριστική θεωρία ,Θεωρία του ολομορφικού πεδίου, Θεωρία επεξεργασίας των πληροφοριών, Θεωρία ιεραρχιών μάθησης, Αναπτυξιακή θεωρία, Κονστρουκτιβισμός ή Δομητισμός, Θεωρία της Ανακάλυψης) οδηγούν σ’ ένα πολύ βασικό συμπέρασμα: Η ουσιαστική μάθηση του μαθηματικού αντικειμένου είναι μια πιο τις πιο πολύπλοκες διαδικασίες και για να επιτευχθεί πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις όπως τα νοητικά στάδια , η προηγούμενη εμπειρία και η παρουσίαση του προς μάθηση αντικειμένου.
  Κατά τον Piaget "η φυσική και η λογικομαθηματική γνώση  είναι οι δυο μείζονες τύποι ή πόλοι γνώσης.  Η φυσική γνώση είναι η γνώση των αντικειμένων στην εξωτερική πραγματικότητα . Η λογικομαθηματική γνώση όμως συνίσταται από σχέσεις  που το κάθε άτομο  οικοδομεί μόνο του συντονίζοντας τις απλές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων που είχε δημιουργήσει νωρίτερα. Η θεωρία του Piaget για τον αριθμό είναι αντίθετη με την κοινή υπόθεση ότι οι αριθμητικές έννοιες μπορούν να διδαχθούν μέσω της κοινωνικής μεταβίβασης, όπως οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ή συμβατική γνώση και πιο συγκεκριμένα διδάσκοντας τα παιδιά πώς να μετρούν" (Kamii C.K & Klark G.D.1985). Η θέση του Piaget γίνεται εύκολα αντιληπτή αν σκεφτούμε πως οικοδομούμε τους αριθμούς στην νηπιακή ηλικία μέσα από παιχνίδια ή και ρουτίνες και μάλιστα χωρίς να τους διδαχθούμε από κανένα. Πριν καν φοιτήσει το παιδί στο σχολείο γνωρίζει πολλές μαθηματικές έννοιες και μπορεί να κάνει συγκρίσεις ομαδοποιήσεις και μετρήσεις. Το άθροισμα 2+3= 5 δεν αποτελεί σύμβαση που επινοήσαμε ούτε διαφέρει πουθενά στον κόσμο, γενονός που αποδεικνύει ότι δεν αποτελεί κοινωνική μεταβίβαση. Πώς όμως τα παιδιά αναπτύσσουν τη φυσική τους ικανότητα να σκέφτονται λογικά , να οικοδομούν αριθμούς και να ανακαλύπτουν την αριθμητική; Μέρος των απαντήσεων σ αυτά τα ερωτήματα παρέχει η κοινωνική αλληλεπίδραση ή πιο ειδικά η νοητική δραστηριότητα που συντελείται στα πλαίσια των κοινωνικών ανταλλαγών.
     Στο βαθμό που το περιβάλλον του παιδιού αποτελείται από ενηλίκους και συνομηλίκους του αυτοί συνιστούν τα αντικείμενα της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης και αυτοί είναι που θα επηρεάσουν και την οικοδόμηση της λογικομαθηματικής του γνώσης με πολύ σημαντικούς τρόπους . Διάφορες καταστάσεις μέσα από την καθημερινότητα και τα ομαδικά παιχνίδια δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να σκεφτούν, να υποθέσουν , να αμφισβητήσουν και να επαληθεύσουν. Οι άνθρωποι δεν αποτελούν πηγή ανάδρασης της λογικομαθηματικής γνώσης αλλά αυτή η πηγή βρίσκεται μέσα στο ίδιο το παιδί και είναι εσωτερική συνάφεια του δικού του συστήματος σκέψης. Στα παιχνίδια η ανάδραση έρχεται και από τα άλλα παιδιά αλλά και μέσα από τον ίδιο τους τον εαυτό. Παίζοντας τα παιδιά ελέγχουν το ένα τη σκέψη του άλλου και μαθαίνουν ότι μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματά τους.
  Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής και πρωτοβάθμιας εκπ/σης  αναγνωρίζουν ότι το παιχνίδι αποτελεί συχνά ένα πλαίσιο μάθησης και κοινωνικοποίησης, ισότιμο με άλλες πηγές , παρέχει κίνητρα και ενδιαφέρον , δεν τιμωρεί αλλά ακόμη και να χάσει το παιδί θα ξαναπαίξει με την προσδοκία ενός καλύτερου αποτελέσματος. Επομένως το παιχνίδι αποτελεί την ιδανικότερη συνθήκη  μάθησης καθώς το παιδί για να παίξει ένα σωστά σχεδιασμένο και ενδιαφέρον παιχνίδι , χαλαρώνει και ταυτόχρονα συγκεντρώνεται – χαλαρώνει γιατί το παιχνίδι είναι διασκεδαστικό και συγκεντρώνεται  γιατί περιέχει δυσκολίες και προκλήσεις. Το παιδί που είναι χαλαρό και συγκεντρωμένο βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση για να μάθει κάτι. (Kamii & De Vries, 1980). Οι διαφορές των μαθητών φαίνεται να ελαχιστοποιούνται  όταν αυτά συγκεντρώνονται στο παιχνίδι, όμως αυτή η σημαντική διαπίστωση δεν έχει ληφθεί υπόψη από την εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να γίνει περεταίρω έρευνα και  κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της, όσον αφορά την συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία.
 
Βιβλιογραφία
Peggy Kaye, Games for Learning, New York 1991
C.Kazuko Kamii, Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την Αριθμητική, Πατάκης 2003
Piaget,J & Szeminska,A , The child’s conception of number. New York 1965
Θεωρίες μάθησης των μαθηματικών : http://www.mathsforyou.gr/arthra/theories_mathisis.htm
Μέσος όρος: 3.6 (9 αξιολογήσεις)

Erasmus+

Erasmus+ Logo

Επιλογή Γλώσσας

Greek Dutch English French German Italian Spanish